ساختار نشریه

اعضای هیأت تحریریه:
جناب آقای مهندس علی اصغر قائمی ؛ مدیر مسئول نشریه شهرنگار
جناب آقای دکتر راما قلمبر دزفولی؛ سردبیر نشریه شهرنگار
جناب آقای مهندس احمد فرهادی پور؛ دبیر بخش ویژه
جناب آقای دکتر حسن فرجي سبكبار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دكتر محمود رضا دلاور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دكتر فريد كريمي پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکترهانی رضاییان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
جناب آقای مهندس سجادی؛ عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و ارتباطات ایران  
جناب آقای دكتر سيد محمد مهدي معيني؛ مدیرعامل سابق شرکت پردازش