تماس با ما

تماس با ما
نشانی پستی: تهران، خیابان اقدسیه، نبش تقاطع بدیعی، شماره 6
صندوق پستی : 597 / 19575
تلفن: 84169821
دورنگار: 96090137
پست الکترونیک: shahrnegar@tehran.ir
نشانی الکترونیک:http://shahrnegar.tehran.ir