راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

- نوشته های علمی، پژوهشی، تحلیلی در زمینه موضوعات نشریه برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می رسند.
- مقاله ارسال شده نباید در هیچ نشریه ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد و تا اعلام نظر این نشریه، نباید به نشریه دیگري ارائه شود.
مقالات بهتر است به زبان فارسی روان و با رعایت کامل قواعد دستوري نوشته شوند.
- صفحه اول مقاله باید شامل نام و نشانی کامل (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی) نویسنده (نویسندگان) و منابع مالی تحقیق (در صورت لزوم) باشد.
- مقاله باید به ترتیب دارای بخشهای چکیده، مقدمه، روش بررسی، نتیجه، پی نوشت و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها باید در حدود5000 تا 6000 کلمه وبا فونت 11 Nazanin B ) با احتساب تمام بخش های مقاله) باشد.
- کلیه مقالات پژوهشي و مروری باید دارای چکیده فارسي و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، روش بررسي، یافته ها، نتیجهگیري باشد. اندازه چکیده فارسی 200 کلمه است.
- پی نوشت ها باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از منابع، تحت عنوان پی نوشت آورده شوند.
- منابع و مآخذ باید در متن و داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار)، پس از نقل مطلب آورده شود.
- منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده در انتهای مقاله می آید.
- اطلاعات کتابشناسی در مورد مقاله ها، کتابها، گزارشها و سایر مراجع به ترتیب زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر
مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله.
- در نوشتن منابع, ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی آورده شود.
- جداول، نمودارها و تصاویر هر کدام در یک صفحه جداگانه با ذکر شماره، عنوان و زیر نویس ها، ضمیمه مقاله باشد. در متن به شماره جداول، نمودارها و تصاویر اشاره و محل قرارگرفتن آنها مشخص گردد.
- مقالات باید در سه نسخه در قطع A4 در محیط word تایپ شده و به همراه فایل مربوطه به دفتر فصلنامه ارسال شود.